Login


Register | Recover Password
 

Garantie

1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van drie maanden na Afgifte van dit bewijs. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgende. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet Handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.

2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet Waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode Ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel Voor rekening van de verkoper.

3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke Onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van De voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.

4. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, Verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn Verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming Aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.

5. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen en brandstof etc.).

6. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden .

7. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.

8. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

9. Edmon Auto’s Bemiddeling. Een koper die klachten heeft over de uitvoering van een garantie dient zich eerst tot de verkoper te wenden.

10. Edmon Auto’s staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen indien verkoper/opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzending hiervan zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan. De garantstelling van Edmon Auto’s betreft een door Edmon Auto’s uit te keren bedrag van maximaal 300 EURO, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan 300 EURO per geschil, keert Edmon Auto’s onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van 300 EURO uit aan koper/opdrachtgever

12. De garantstelling geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/ reparateur keert Edmon Auto’s alleen een bedrag tot maximaal 300 EURO per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen, voordat van een dergelijke situatie sprake is.

13. Deze garantie geldt uitsluitend indien Edmon Auto’s garantie is afgegeven door een rechtspersoon. Waarvan de koopprijs tenminste bedraagt: 3000 EURO.

14. Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd.